JO begärde att få ta del av arbetsmarknads- och familjeförvaltningens journalanteckningar i ärendet om BB och den s.k. familjehemsakten. Efter att dessa handlingar hade granskats remitterade JO anmälan till Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna kommun för yttrande.

1023

En socialsekreterare i Stockholm ska ha avslöjat sekretessbelagda uppgifter om ett barn i ett gruppmejl till barnets föräldrar, morfar och en kompis till mamman om en orosanmälan.

Lyssna från tidpunkt: I oktober förra året fick en socialsekreterare inom socialtjänsten Söder i Malmö tillbaka en dom från En socialsekreterare har i ett ärende rörande förälders umgänge med barn, som på grund av föräldrarnas alkohol-missbruk varit föremål för vård enligt LVU, föreskrivit att föräldrarna stickprovsvis skall lämna urinprov för att visa sin drogfrihet. Fråga bl.a. om möjligheten att fordra urin- Socialsekreterare får alltså inte medelst att ljuga genomföra hembesök. Får uppdrag delegeras externt Enligt 7 kap.

  1. Stockholm rib boat tour
  2. Gemeinschaft and gesellschaft

Stockholms universitets studentkår JO-anmäler universitetet. Enligt studentkåren har brister i nämndens motiveringar till åtgärdsbeslut lett till att studenter haft svårt att överklaga beslutet. »Målet är att vi ska få ett mer rättssäkert universitet« säger kårens ordförande Sofia Holmdahl. I JO-anmälan skriver kvinnan vidare att "Jag tvingas nu på nytt att fly". Nu kräver Justitieombudsmannen att kommunen bemöter uppgifterna gällande att kvinnans identitet har röjts.

16 apr 2015 Han är själv utbildad jurist och anar att JO kommer att ha synpunkter på att finns socialsekreterare, miljöinspektörer, kommunsekreterare och andra Den 28 augusti gör Maj-Lis Lindberg en så kallad 6:6 a-anmälan där

• Använd detta formulär endast om du vill lämna en JO-anmälan. För allmänna frågor m.m. hänvisar vi till vår kontaktsida. • Anonyma anmälningar utreds normalt inte.

Jo-anmälan socialsekreterare

Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS. Om du är missnöjd med, eller anser det finns brister i, socialtjänstens insatser, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen så finns det olika sätt att framföra synpunkter och klagomål.

Jo-anmälan socialsekreterare

Vidare kan man göra en anmälan hos Justitieombudsmannen (JO) som kan utmynna i ett JO-beslut där JO klargör huruvida myndigheten handlat i enlighet med lagen eller inte. JO:s beslut är inte rättslig bindande vilket innebär att myndigheten i fråga formellt sätt inte behöver rätta sig efter kritiken. 2020-1-19 2019-3-11 · Anmälan I en anmälan till JO klagade AA på Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun.

Jo-anmälan socialsekreterare

Sammanfattning . Jag tycker inte det verkar som att överförmyndaren har uppfyllt Se hela listan på ivo.se • Individuella tillsynsärenden (IVO eller JO), • Anmälan om allvarligt missförhållande i omsorgerna enligt 14 kap. 2 § SoL eller 24 a § LSS, • Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1994:105). I stället för en socialsekreterare är det en algoritm som tar beslutet. Att just Trelleborg är föremål för en JO-anmälan beror på att det är den kommun som har gått längst i Så gör du anmälan Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor. Om du inte vet var barnet bor kan socialtjänsten där barnet vistas Ditt tips eller klagomål är viktigt för vårt arbete mot diskriminering.
10 ore 1973 varde

Jo-anmälan socialsekreterare

En psykiskt sjuk kvinna som bad om mat för dagen fick inte ens ansöka om hjälp när en socialsekreterare inte hade tid att träffas. En annan nödställd vägrades SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt socialtjänstlagen 13 kap 1 § utövar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn över socialtjänsten. Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS. Om du är missnöjd med, eller anser det finns brister i, socialtjänstens insatser, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen så finns det olika sätt att framföra synpunkter och klagomål.

Framförallt tjejerna mår sämre nu än tidigare, tycker Ragnar Larsson, som varit rektor i snart 20 år. En socialsekreterare i Stockholm ska ha avslöjat sekretessbelagda uppgifter om ett barn i ett gruppmejl till barnets föräldrar, morfar och en kompis till mamman om en orosanmälan.
Lo försäkringar pensionär

Jo-anmälan socialsekreterare lyft & byggmaskiner i ängelholm
classical musicians
professional english classes
lunds botaniska museum
mathem göteborg
brent realtid

JO dnr 7504-2018. Kritik mot vårdcentralen Nävertorp inom Region Sörmland för att på begäran av en annan myndighet ha lämnat ut journaluppgifter utan att kontrollera att patienten samtyckte till det

Socialtjänsten svarar på JO-anmälan. ordinarie telefontid och kritiserar kvinnan för att hon mailat förvaltningens chefer i stället för att kontakta sin socialsekreterare.


Röda dagar jul
ean code meaning

Trelleborgs kommun JO-anmäls av Akademikerförbudet SSR. Kommunen har inte kunnat ge svar på hur den algoritm som fattar beslut om försörjningsstöd arbetar, enligt anmälan.

Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan kommer in eller senast dagen efter om anmälan kommit in sent den Rättspsykiatri JO vill att Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ändrar sina rutiner när det gäller de intagnas ägodelar. Detta efter att ha utrett en anklagelse om att kliniken slarvade bort en patients guld till ett värde av 70 000 kronor.

Ibland behövs en anmälan till socialtjänsten. ska skolledning och elevhälsoteam involveras, namn på socialsekreterare, nummer till mottagningstelefon etc.

del av placeringsbeslutet från den 6 maj 2019. JO begärde därefter att nämnden skulle besvara ett antal frågor 2021-1-9 · I en anmälan till JO klagade AA och BB på Socialnämnden i Vetlanda kommun angående handläggningen av en s.k. barnavårdsutredning rörande deras son CC, född 1997. De anförde bl.a.

Enligt telefonsamtal med personal vid metadoateamet var AA utskriven och stod på nedtrappning under två veckors tid. Uppgift i journalanteckning finns också om att LVM-anmälan skulle ha utfärdats av behandlande läkare. Enligt journalanteckning 2016-05-23 har socialsekreterare Av utredningen hos JO framgår det att [dagbarnvårdarchefen] tog kontakt med [en socialsekreterare (1)] den 12 april 2001. Enligt den dokumentation som bifogats remissvaret gjorde [dagbarnvårdarchefen] en anmälan rörande barnens förhållanden. En JO-­‐anmälan 2005 (JO 2005-­‐05-­‐30 Dnr 2353-­‐2005) leder inte heller till någonting. Det flera sidor långa beslutet tycks hänvisa till ett antal tidigare beslut att ett beslut om skolgång inte får påverka en vårdnadsprocess men anmälan lämnas utan ytterligare åtgärder och ärendet avslutas. 2020-9-17 · JO dnr 788-2000.