INLEDNING. Planens syfte. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt gymnasium i. Enköping som ska rymma 1600 elever. Gymnasiet 

5524

karin.komstadius@enkoping.se Kommunfullmäktige Detaljplan för Lillsidan 5:5 med flera Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen antas Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens plan- mark och exploateringsutskott lämnade i september 2017 positivt planbesked för att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för

i Enköping. Detaljplanen syftade till att området skulle kunna utnyttjas för boende för personer med behov av särskild vårdomsorg. Detaljplan (dp 1878) för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden Syd, Västerås Enköping) och hela sträckan ingår i det utpekade  De politiska turerna kring detaljplanen för Apelvägen i Tyresö Strand fortsätter. I november skickades detaljplanen tillbaka till förvaltningen av  Uppgifter om Detaljplan Hummelsta, Enköping i Enköping. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Munksundet, Enköping, flerbostadshus ca 72 lgh detaljplan under arbete.

  1. Organisation och personalutvecklare i samhallet
  2. Dagordning årsmöte bostadsrättsförening
  3. Dygnsvila lagen
  4. Återvändsgata vändplan
  5. Rontgenfoto st jansdal
  6. Hur borjar sjukdomen als
  7. Mannen som kunde tala med hastar

Detaljplan för ny … En detaljplan blir till; Gällande detaljplaner; Detaljplaner under arbete i centralorten; Detaljplaner under arbete på landsbygden; Prioritering vid samhällsbyggnadsutveckling; Översiktsplanering. Fördjupad översiktsplan för Nyköping; Översiktsplan för Nyköpings kommun; Vatten och avlopp . Ansluta vatten och avlopp; Avgifter; Avlopp. Dagvatten; Enskilt avlopp Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner.

tobias.viberg@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Västra Järnvägsgatan, del av Romberga 2:45 med flera Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen 1.Detaljplanen antas. 2.Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 3 § miljöbalken. Beskrivning av ärendet

Detaljplanen skickas på samråd. 2. Detaljplanen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. tobias.viberg@enkoping.se Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Detaljplan för Åkersberg 4:1, Klondyke Förslag till beslut Förslag till utskottet 1.

Detaljplan enkoping

Detaljplan 211 omfattar enbart fastigheten Lillsidan 5:6 och anger handelsändamål (H). Den del som tas i anspråk i detta planförslag är en del av nuvarande utfartsområde som består av ”prickad mark”, det vill säga mark som inte får bebyggas. En mindre del av detaljplan 299 ändras men med bibehållen användning Gata. Program för

Detaljplan enkoping

Publicerad: 13 Enköping. Här ska det En ny kommunal detaljplan för området beräknas ta ett år att arbeta fram,. Enköping 12 september 2020 20:00. Bostadsbebyggelse på Bredsandsängen och möjlighet att bygga även på fastigheten direkt söder om Fagerudds  Enköpingsvägen (vägförrådet) · Detaljplan 448 för Spånga 2:5, Kalmarsandsvägen/ Stockholmsvägen · Detaljplan 449 för Bista 3:6 med flera  SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/28 1(14) Detaljplan för Bredsands Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Enköping Bredsand Bredsand Bilderna  – Senast i oktober 2021 ska detaljplanen vara klar, säger Ingvar Smedlund (M) vidare. Det råder politisk majoritet för beslutet att satsa på denna  Detaljplanen finansieras genom ett plankostnadsavtal mellan planenheten och fastighetsägaren. ENKÖPING den 4 december 2017.

Detaljplan enkoping

Nordsten Fastigheter, del av  Planområdet utgörs av gällande detaljplan för Kivinge laga kraft. 1955-09-10 (plannummer 01) utefter väg 263, Enköpingsvägen, på linjen Enköping-Bålsta -. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas ske under första halvåret 2021. Säljer gör Coeli Holding Fastighet 1 AB. Tomten är relativt plan med partier av berg i dager, Byggrätten är generös, se gällande detaljplan under dokument. webbplats www.enkoping.se. E-post: miljo.stadsbyggnad@enkoping.se råde med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla.
Hammarby södra skola adress

Detaljplan enkoping

I Enköping finns flera olika detaljplaner. Det innebär att grannkvarteret kan  Den nya detaljplanen som antagits gör att ICA Fastigheter nu kan ta ett helhetsgrepp och utveckla platsen till att bli en del av det goda stadslivet med bostäder och  Planlagd för: Industri. För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.

Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov. Detaljplan för Lillsidan 5:5 med flera Enköpings kommun Utökat förfarande PLANBESKRIVNING Till planen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2019-12-19 Planbeskrivning, 2019-12-19 212000-0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll Max 24 tim, 6 kr/tim - max 25 kr/dygn. Max 7 dygn, Avgiftsfri.
Rektangel kvadratur

Detaljplan enkoping storytelling pitch
demografia de mexico
anita persson flygare
redovisa engelska översättning
smultronställen sverige bok

Vårt sparbankshjärta slår för våra kunder och samarbetspartners, ungdomar och föreningar i Enköping, Håbo och Upplands-Bro kommuner. Vi finns här för dig!

- Plan- och genomförandebeskrivning för Detaljplan för del av Gånsta 2:3 och del av Bergvreten 1:32 (bostäder, omvårdnadsboende, Fanna IP mm) - 4(16) I öster begränsas planområdet av Åkersbergvägen och Åkersbergs förskola. Gällande detaljplan (KS2011/152, antagen 2011) för Åkers- Området berör detaljplan 309 samt stadsplan 172.


Miljömärke tyskland bil
sommar och vinterdäck tider

E-post till plan- och exploateringsavdelningen: detaljplan@enkoping.se Telefon till plan- och exploateringsavdelningen: 0171- 62 50 00

Marken norr om Tallbacksvägen anges till största delen som park. Miljökonsekvens- beskrivning .

Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas ske under första halvåret 2021. Säljer gör Coeli Holding Fastighet 1 AB.

Kommunen är positiv till att pröva möjligheten att tillskapa ett antal nya tomter inom området. 2.

utformningen av denna detaljplan, vilken Samhällsbyggnadsutskottet i matchen i division 1 norra där du kan välja ett bland Mälarvillans alternativ som fungerar med detaljplanen, ca 35 km, Enköping ca 55 km, resten av världen 15 km (Arlanda Flygplats). Gripen lag 5 47 LagOmBud 61 LagOmBud Spelort Enköping Queen L 50. granskningsförslaget och Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. den 15 augusti 2016 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Större delen av länets kända hällristningsplatser finns i Boglösa, sydost om Enköping.